XI. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОКРЕМИМИ ВИДАМИ АРЕШТОВАНОГО МАЙНА

11.1 Управління арештованими грошовими коштами і банківськими металами

11.1.1 Особливості управління АРМА арештованими грошовими коштами і банківськими металами

Відповідно до вимог статті 20 Спеціального закону, єдиний шлях управління грошовими коштами та банківськими металами, переданими АРМА для здійснення заходів з управління, полягає в їх розміщенні на депозитних рахунках АРМА, відкритих у державних банках.

Окрім того цей спосіб однаково застосовний для грошових коштів як у безготівковій, так і в готівковій формах.

Водночас, норма частини 1 статті 20 Спеціального закону загальна до будь-яких ситуацій, незалежно від того, де саме (у якій організації, установі, зокрема, але не виключно, – у банку) містяться відповідні арештовані грошові кошти.

Підтвердженням факту приймання АРМА грошових коштів чи банківських металів у готівковій формі служитиме Акт приймання-передачі, підписаний за результатами фактичної передачі зазначених цінностей від Сторони прокурора до АРМА.

Гарантією збереження економічної вартості арештованих грошових коштів та банківських металів є встановлення на законодавчому рівні вимоги про те, що розмір процентів відсоткової ставки за використання банками коштів або металів на депозитних рахунках АРМА, визначається договором на рівні, не нижчому від облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).

Водночас, облікова ставка Національного банку України як індикатор розміру процентів відсоткової ставки за користування грошовими коштами має застосовуватися лише коли банк не визначив зазначених процентів за такий вид послуг для третіх осіб, а також має стосуватися насамперед ситуацій, коли в управління АРМА передається як арештований актив грошова одиниця України – гривня.

Під час визначення у конкретному договорі між банком та АРМА розміру процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках, умовою конкурсного відбору відповідного державного банку має бути визначення у структурі послуг відповідного державного банку саме такого виду послуг, як розміщення арештованих грошових коштів та банківських металів на депозитних рахунках.

У будь-якому разі облікова ставка Національного банку України не може бути застосована як мінімальний рівень процентів відсоткової ставки за користування грошовими коштами в іноземній валюті та користування банківськими металами, оскільки зазначена величина не є релевантним показником вартості іноземної валюти і банківських металів. У такому разі діє вимога про те, що проценти відсоткової ставки за користування грошовими коштами в іноземній валюті та користування банківськими металами, розміщеними на депозитному рахунку АРМА, має визначатся на рівні, не нижчому від процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).

11.1.2 Особливості управління АРМА арештованими грошовими коштами і банківськими металами

За загальним принципом у всіх юрисдикціях управління коштами передбачає їх розміщення в банках. У цьому разі кожна держава уповноважена на законодавчому рівні сама вирішувати, у яких саме банках (державних чи комерційних) буде розміщено такі кошти, а також визначати тип рахунку (депозитний чи поточний), на якому зберігатимуться гроші.

У Великій Британії є практика арешту і вилучення біткоїнів, а також їх переведення у грошові кошти з подальшим зберіганням на рахунках. Поліція графства Суррей перша у Великій Британії успішно вилучила біткоїни, конвертували їх у фунти стерлінги й отримала судовий дозвіл на зберігання цих грошових коштів для державної та поліцейської скарбниці1.

В Італії грошові кошти, зокрема колекції грошей та фінансові активи (усі види акцій та фінансових товарів), зазвичай продаються, а надходження депонуються в Унікальний фонд правосуддя.

11.2 Управління арештованою нерухомістю

11.2.1 Особливості управління АРМА арештованою нерухомістю

Традиційно найбільш поширеним видом арештованих активів, що передаються АРМА для здійснення заходів з управління, є нерухоме майно.

Як передбачено у частині 1 статті 181 ЦК України, до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельних ділянках, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни їх призначення. Режим нерухомої речі може бути поширено законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації.

За загальним правилом управління нерухомим майном здійснюється АРМА шляхом реалізації або передачі в управління.

Для визначення способу управління арештованою нерухомістю працівниками АРМА має бути зібрано максимально можливу інформацію про нерухоме майно у вигляді технічної документації, відомостей про поточних користувачів, зокрема орендарів (наймачів), розміри орендної плати на подібне майно шляхом направлення відповідних запитів до органу досудового слідства, за ініціативою якого було передано цей актив АРМА в управління, прокурори у відповідному кримінальному провадженні, законного власника, до відповідного бюро технічної інвентаризації тощо.

Важлива складова визначення шляху управління нерухомістю – візуальний огляд працівниками АРМА відповідного об’єкта нерухомості та фіксування його стану на відео та фото. Часом трапляється, що фактично об’єкт нерухомості істотно відрізняється від відомостей про нього у загальному доступі, чи у відповідних базах даних, або його взагалі не існує.

За наявності на те відповідних передумов АРМА має здійснити, із залученням відповідних спеціалістів, обстеження нерухомості на предмет встановлення його технічного стану. Якщо у процесі такого обстеження буде встановлено, що певні приміщення є аварійними та не підлягають використанню за призначенням, АРМА має підстави для обрання реалізації як шляху управління відповідною нерухомістю.

Працівниками АРМА обов’язково визначається функціональне призначення нерухомого майна (для торгівлі, розміщення офісів, для житла, окремий будинок, склад, магазин, для надання готельних послуг тощо), що має допомогти зрозуміти потенційні джерела генерування доходів від управління такою нерухомістю, а також сформувати критерії для майбутнього відбору управителя.

Здійснюючи оцінювання програми управління потенційного управителя нерухомістю, слід орієнтувати увагу насамперед на те, як претендент розуміє модель поводження з нерухомістю (передача в оренду, використання для власних потреб з метою організації певного виробництва, для зберігання власного майна тощо), що дає можливість з’ясувати джерела утворення доходу від управління таким майном, що має супроводжуватися чіткою аргументацією та розрахунками. Поряд із обґрунтуванням джерел та змісту доходів від використання майна в програмі управління має бути обґрунтовано викладене коло витрат на утримання об’єкта.

У приміщеннях нерухомості, переданої АРМА для здійснення заходів з управління, під час фактичної передачі може бути виявлене майно, щодо якого відсутні будь-які рішення про його арешт та/або передачу АРМА для здійснення заходів з управління. У такому разі управитель має негайно повідомити у письмовій формі про цю обставину АРМА та прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні, а також вжити заходів, які має вчинити особа, що виявила безхазяйну річ або знахідку (статті 335–337 ЦК України).

Під забезпеченням збереження нерухомості як арештованого активу слід розуміти забезпечення силами та засобами управителя того стану, в якому нерухомість перебувала на момент її фактичного прийняття від АРМА, що зафіксовано у відповідному акті приймання-передачі. Під збереженням економічної вартості нерухомості слід розуміти забезпечення силами та засобами управителя використання такої нерухомості за її функціональним призначенням. Наприклад, якщо нерухомість передана АРМА на підставі договору управителю як така, що використовується як готель, то зміна профілю використання активу, зокрема як складу речей, що були у вжитку, свідчитиме про те, що цього індикативу ефективного управління не досягнуто.

У приміщеннях нерухомості, переданої АРМА для здійснення заходів з управління, можуть перебувати особи, які через непоінформованість можуть не володіти відомостями, що цим майном володіти, користуватися або частково розпоряджатися має право лише АРМА чи особа, в якої з АРМА укладено відповідний договір управління. У разі виявлення такого факту відповідним особам має бути надано розумний час для того, щоб прийняти рішення про залишення приміщення в запропоновані АРМА та/або управителем строки, чи унормувати відносин з управителем шляхом укладення з ним відповідного договору оренди (найму). У такому разі рішення про спосіб використання нерухомого майна у будь-якому разі приймає управитель, оскільки з моменту укладення

договору управління саме на нього покладено обов’язок ефективного управління такими активами.

Прийнявши нерухомість у фактичне володіння та користування на підставі акту приймання-передачі, управитель має в найкоротші строки укласти відповідні договори з особами, які забезпечуватимуть постачання електроенергії, тепла, водопостачання, водовідведення тощо до такого нерухомого майна. Водночас борги, що виникли у власника таких активів до моменту їх фактичної передачі управителю, надалі залишаються боргами власника, оскільки носієм обов’язків є суб’єкти, а не об’єкти права. По того ж особа, яка невмотивовано відмовлятиметься укладати з управителем зазначені договори, по-перше, вважатиметься такою, що вчиняє кримінальне правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність згідно з частиною 1 статті 388 КК України, тобто за незаконні дії з арештованим майном, а також, по-друге, якщо внаслідок безпідставної відмови укласти згадані договори управитель втратив можливість використовувати нерухомість з метою отримання прибутку, то відповідна особа має відшкодувати управителю збитки за упущеної втрачені вигоди на підставі статті 21 та частини 2 статті 1037 ЦК України.

Для здійснення ефективного управління арештованою нерухомістю управитель має забезпечити надійну охорону приміщень від можливості потрапляння сторонніх осіб до цих приміщень, що може бути забезпечено насамперед силами відповідної професійної охоронної структури.

Особливим об’єктом управління є житло, тобто житловий будинок, квартира, інше житлове приміщення, призначені та придатні для постійного або тимчасового проживання в них (частина 1 статті 379 ЦК України). У разі передачі в управління житла працівникам АРМА та управителю слід керуватись вимогами статті 13 КПК України, відповідно до якої не допускається проникнення до житла інакше як за вмотивованим судовим рішенням. Таким судовим рішенням власне і є ухвала слідчого судді чи суду, яка передбачає передачу житла АРМА для здійснення щодо нього заходів з управління, оскільки в разі прийняття такого судового рішення судом застосовується одночасно норма пункту 4 частини 1 статті 1 Спеціального закону про те, що управління охоплює правомочність володіння, до якої, власне, належить можливість проникнення в житло усім учасникам процедури фактичної передачі житла в управління.

Разом з тим, з метою забезпечення більшої правової визначеності та уникнення непорозумінь під час здійснення заходів з фактичної передачі житла в управління, є всі підстави для того, щоб слідчими суддями, суддями у резолютивній частині ухвали чітко зазначалося, що представникам сторони прокурора, АРМА та/або обраного управителя надається право проникнення до житла, а особи, які перебувають у житлі, зобов’язані негайно залишити його на першу вимогу зазначених осіб.

11.2.2 Іноземний досвід управління арештованою нерухомістю

У різних країнах є велика кількість моделей та меж управління арештованими нерухомими активами:

 • в Албанії такі активи здають в оренду;
 • у Чехії управління нерухомістю покладається на власника. Певні права землевласників обмежують у реєстрі власності. Власники нерухомості не можуть продавати або передавати майно третім особам. У деяких випадках також арештовуються доходи, отримані від такого майна (наприклад, орендна плата);
 • у Греції нерухомістю управляє Генеральний секретаріат державної власності (www.gspp.gr). Слід зазначити, що на стадії конфіскації не відбувається реального управління нерухомим майном; нерухомі активи продаються тільки після конфіскації;
 • в Італії для того, щоб зберегти і за можливості збільшити економічну вартість такого майна, його здають в оренду або передають у тимчасове користування державі. Також його використовують у соціальних або громадських цілях;
 • у Швеції власникам зазвичай дозволяють використовувати арештовану житлову нерухомість і жити в ній до відкритого аукціону. Пошкодження такого майна є злочином;
 • у Латвії ці активи передаються на управління місцевому самоврядуванню на території, де вони знаходяться;
 • у Португалії арештовані нерухомі активи зазвичай не можуть бути продані до остаточного наказу про конфіскацію;
 • в Ірландії, Коста-Риці та деяких країнах-членах ЄС дозволено продаж нерухомості.11.3 Управління єдиними майновими комплексами

  Об’єктом здійснення АРМА заходів з управління арештованими активами можуть бути єдині майнові комплекси (далі – ЄМК), що охоплюють не лише нерухомість, а й певний комплекс рухомих речей, майнових прав тощо.

Наприклад, відповідно до Ухвали Солом’янського районного суду міста Києва від 07.06.2018, у справі No 760/14539/18 вирішено передати АРМА в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених статтями 19, 21 Спеціального закону, майно як єдиний майновий комплекс, зокрема, але не виключно: нерухоме майно, рухоме майно, технічне обладнання та устаткування тощо.

Відповідно до частини 1 статті 191 ЦК України, підприємство являється ЄМК, що використовується для здійснення підприємницької діяльності. Згідно з частиною 2 статті 191 ЦК України до складу підприємства як ЄМК входять усі види майна, призначені для його діяльності, зокрема земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення й інші права, якщо іншого не встановлено договором або законом.

Відповідно, якщо в рішенні слідчого судді, суду, згоді власника арештованих активів зазначено, що в управління АРМА передають саме ЄМК чи певну сукупність активів як ЄМК, то в управління АРМА передають весь комплекс майна, вказаний у наведеній статті 191 ЦК України незалежно від того, чи все майно у складі ЄМК безпосередньо вказане у відповідній ухвалі або згоді власника.

На практиці слідчий суддя, суд під час розгляду питання про передачу в управління АРМА ЄМК може володіти однією інформацію про склад майна у такому ЄМК, натомість АРМА чи управитель можуть з’ясувати, що до складу ЄМК входять не зазначені у рішенні суду чи згоді власника види майна.

Наприклад, у процесі інвентаризації управителем буде виявлено додаткове обладнання, розміщене на території земельної ділянки, на якій розташовані певні будівлі ЄМК та яких не вказав суддя чи законний власник. У такому разі це обладнання як таке, що призначене для забезпечення діяльності ЄМК, вважається переданим в управління АРМА та має бути оціненим згідно з вимогами законодавства України, що, у свою чергу, виключає потребу у зверненні до суду чи законного власника для отримання нового чи додаткового рішення про арешт і передачу в управління такого виявленого майна як складової ЄМК.

Крім того, як свідчить зміст норми частини 2 статті 191 ЦК України, склад ЄМК може бути визначено у договорі. Тобто, якщо під час здійснення АРМА заходів з управління арештованим ЄМК буде з’ясовано, що його складові можуть бути розширено за рахунок майна, не зазначеного у рішенні суду чи згоді власника, в договорі управління може бути деталізовано та/або доповнено складові ЄМК.

Шляхи (способи) управління ЄМК також мають свою специфіку, порівняно, до прикладу, із шляхами управління суто нерухомістю.

Специфіка ЄМК як об’єкта права полягає у множинності різних об’єктів, що входять до його складу. Наприклад, до складу ЄМК може входити рухоме майно, яке за своїми властивостями і характеристиками цілком належить до видів майна, визначених у Примірному переліку (припустимо, легковий автомобіль). За загальним правилом таке майно підлягає продажу. Відповідно, якщо б таке майно окремо було передано в управління АРМА, то з високою імовірністю воно підлягало б продажу (за відсутності перешкод для продажу). Натомість як складова ЄМК, що забезпечує можливість використання та експлуатації ЄМК за призначенням, таке рухоме майно слід аналізувати не окремо від ЄМК, а як його складову. За таких умов є всі підстави зробити висновок, що в цьому конкретному випадку таке майно не належить до видів майна, визначених у Примірному переліку, а відтак не підлягає продажу.

Крім того, як передбачено частиною 4 статті 191 ЦК України, підприємство або його частина можуть бути об’єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів.

Зазначена норма свідчить про те, що під час здійснення АРМА первинних заходів з аналізу ЄМК може виявитися, що частина ЄМК непридатна для передачі в управління на підставі договору і є всі підстави для прийняття рішення про визначення управління цими окремими складовими ЄМК шляхом їх реалізації. У такому разі частина складових ЄМК може бути передана управителю на підставі договору, а інша – реалізована у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Так само під час здійснення АРМА аналізу ЄМК на предмет визначення найбільш оптимального шляху управління ним може бути прийнято рішення про передачу складових ЄМК в управління на підставі окремих договорів або про реалізацію складових ЄМК у спосіб, що дозволить отримати від цього максимальну суму грошових коштів, тим самим забезпечивши збереження економічної вартості таких активів.

11.4 Управління комплексом різнорідних активів

На практиці трапляються ситуації передачі в управління АРМА певного комплексу майна, яке належить до різних видів, типів майна, проте не становить ЄМК. До прикладу, це може бути сукупність нерухомого та рухомого майна, а також часток в статутному капіталі юридичної особи, яка є власником зазначеного майна.

Наприклад, відповідно до Ухвали Солом’янського районного суду міста Києва від 29.03.2018 у справі No 760/7819/18 АРМА було передане для здійснення заходів з управління нерухоме майно та частка розміром 75% статутного капіталу певного товариства з обмеженою відповідальністю. Передача АРМА комплексу такого майна та/або майнових прав буває доцільною тоді, коли це майно використовують для діяльності, яка підлягає ліцензуванню, сертифікації або регулюванню іншими дозвільними процедурами, за яких відповідні ліцензії, сертифікати, погодження чи інші дозволи закріплені за власником відповідного майна.

У такий спосіб забезпечують цілісність бізнес-процесів та безперебійність діяльності, яка, власне, і є джерелом формування доходів на утримання активів з метою їх збереження або збереження їх економічної вартості.

Оптимальною моделлю управління комплексом різнорідних арештованих активів на зазначеному прикладі є передача їх в управління одному управителю. Водночас підприємство, частки у статутному капіталі якого передано в управління, обов’язково має продовжувати функціонувати, що забезпечить збереження ліцензій, сертифікатів, погоджень та інших дозволів.

Для правового оформлення відносин між управителем та законним власником активів (часток у статутному капіталі юридичної особи, що передані в управління АРМА) може бути використано комплексний договір, предметом якого буде врегулювання корпоративних відносин та погоджувально-контрольних процедур між управителем та юридичною особою, частки статутного капіталу якої передано в управління. Крім того у зазначеному договорі може бути врегульовано питання щодо відступлення прав вимог, якими володіє юридична особа, на користь управителя, щоб останній контролював надходження від діяльності такої юридичної особи.

Також у рамках цього договору управителем може бути надано дозвіл законному власнику на подальше користування арештованими активами, оскільки право користування управителя не є похідним від права користування, що належить власнику, тоді як останньому арештом заборонено здійснювати його права власник2. За своєю природою діяльність управителя по відношенню до законного власника є послугами,охопленими відповідною нормативно-правовою моделлю договору про надання послуг.

11.5 Управління арештованим транспортом

11.5.1 Особливості управління АРМА арештованим транспортом

Відносно транспортних засобів, котрі передаються АРМА для здійснення заходів щодо управління ними, шляхом (способом) управління ними може бути обрано як реалізацію, так і передачу управителю на підставі договору управління.

Згідно з Примірним переліком різні види транспортних засобів належать до товарів, що підлягають реалізації. Водночас, як зазначалося, у разі віднесення того чи іншого конкретного арештованого активу до видів майна, що підлягають реалізації згідно із Примірним переліком, мають враховуватися властивості та характеристики таких активів у розумінні цих термінів згідно з ПКМУ No6853.

Вибір конкретного шляху управління транспортними засобами безпосередньо залежить від наявності попиту в потенційних управителів щодо здійснення управління конкретними транспортними засобами, що підтверджується аргументованими розрахунками та чітко описаними способами використання транспортного засобу.

Окрім того, на вибір шляху управління транспортними засобами безпосередньо впливає їх технічний стан, рік випуску, наявність зацікавленості у придбанні таких транспортних засобів третіх осіб, тип, вид (модель) транспортного засобу, його цільове призначення, стан розвитку ринку видів транспортних засобів в Україні, до якого належить конкретний транспортний засіб тощо.

Зазначені обставини встановлює АРМА під час первинного аналізу цих арештованих активів.

Чинне законодавство України не містить визначення поняття «транспортний засіб». Водночас, до прикладу, на нормативно-правовому рівні закріплено визначення автомобіля, таксі, автобуса, транспортного засобу, загального або спеціального призначення, напівпричепу (стаття 1 Закону України «Про автомобільний транспорт»). Окрім того, у практичній діяльності для чіткої ідентифікації транспортного засобу може бути використано Класифікатор видів транспорту, затверджений наказом Міністерства фінансів України 20.09.2012 No1011 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.06.2018 No541).

Чітка ідентифікація транспортного засобу має важливе значення для обрання шляху управління ним, оскільки встановивши конкретний вид транспортного засобу, АРМА матиме розуміння правового режиму його використання (ліцензування, сертифікація, обов’язковий технічний огляд тощо).

Під час визначення шляху (способу) управління транспортними засобами важливо враховувати той факт, що володіння певними транспортними засобами на праві власності може передбачати обов’язку власника щодо сплати страхових платежів, податків, обов’язкового гарантійного обслуговування, сезонності використання (сільськогосподарська техніка), без яких нормальне функціональне використання транспортного засобу неможливе або значно ускладнене. У такому разі, за наявності підтвердження обставин, що зумовлюють значні витрати на утримання транспортного засобу, оптимальним шляхом управління таким транспортним засобом може бути його реалізація4.

Економічно обґрунтованим може виявитись обрання способу управління транспортними засобами на підставі договору управління тоді, коли вони можуть бути використані управителем щонайменше в його господарській діяльності (наприклад, залізничні вагони, вантажні автомобілі, автомобілі зі спеціальним обладнанням тощо).

Управління транспортним засобом шляхом його реалізації може бути проілюстровано на такому конкретному прикладі. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2017 у справі No757/53393/17-к (далі – Ухвала No757/53393/17-к) задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна від 26.09.2017 у справі No757/56325/17-к,накладеного у ході досудового розслідування кримінального провадження.

На підставі Ухвали No757/53393/17-к, у порядку та на умовах, визначених статтями 19, 21 Спеціального закону, АРМА передано в управління, зокрема, майно, на яке накладено арешт: Toyota Camry 2013 р. випуску чорного кольору і Toyota Camry 2012 р. випуску чорного кольору (далі – ТЗ).

Так, згідно з резолютивною частиною Ухвали No757/53393/17-к, на АРМА покладено обов’язок щодо її виконання в порядку та на умовах, встановлених статтями 19, 21 Спеціального закону.

З метою виконання Ухвали No757/53393/17-к, в порядку, встановленому статтями 19, 21 Спеціального закону та статтею 100 КПК України, а також вимогами Порядку реалізації арештованих активів, АРМА було вжито відповідні заходи:

 • у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно здійснено реєстрацію за АРМА іншого речового права на ТЗ – управління майном;
 • представниками Генеральної прокуратури передано, а АРМА прийнято згідно з актами приймання-передачі ТЗ;
 • АРМА здійснено відповідний аналіз ТЗ щодо його приналежності до видів майна, визначених Примірним переліком, організовано прове-

  дення оцінювання ТЗ, одержано висновок оцінювача;

 • АРМА надано реалізатору активів заявки про передачу для реаліза- ції на електронних торгах ТЗ. Того ж дня АРМА було передано, а реа- лізатором активів прийнято, згідно з актами приймання-передачі, ТЗ для реалізації. Відбулися електронні торги щодо продажу ТЗ, переможцем яких став громадянин «Н». Між АРМА (продавець) та громадянином «Н» (покупець) було укладено договір купівлі-продажу ТЗ.

  Далі громадянин «Н» звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту з Активів. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва скасовано арешт з ТЗ.

  Правильність і законність дій АРМА щодо реалізації речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, фактично перевірена і встановлена Печерським районним судом м. Києва під час скасування відповідних арештів ухвалами.

  У ході вивчення питання судової практики застосування положень законодавства з питань реалізації арештованих ТЗ особливої уваги заслуговує ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 21.05.2018 у справі No 766/5207/18, якою задоволено клопотання слідчого СВ ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим про передачу речового доказу – судна СЧС «Норд» (бортовий номер Ч -13-0057) АРМА для здійснення заходів з управління ним.

  У цій ухвалі слідчий суддя встановив вартість активу на основі моніторингу цін у мережі Інтернет та здійснив певний аналіз характеристик і властивостей активу, дійшовши висновку про потребу в його реалізації, зокрема зазначив у мотивувальній частині свого рішення таке:

  «На даний час судно СЧС «Норд» ошвартоване до причалу No 6 ДП «Бердянський морський торгівельний порт» за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Горького, 13/7).

  Як інформує Бердянська філія ДП «Адміністрація морських портів України», судно «Норд» не відповідає вимогам безпеки мореплавства і живучості судна у зв’язку з відсутністю на ньому мінімального штату екіпажу, що може призвести до непередбачених та аварійних ситуацій під час зберігання на території порту.

Згідно з проведеним моніторингом цін, які містяться на сайтах з продажу товарів у мережі Інтернет, вартість риболовецьких суден типу «середній чорноморський сейнер» становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Постановою КМУ No 685 від 13.09.2017 визначено примірний перелік майна, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, а саме витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого з огляду на його характеристики та властивості значно перевищують витрати на зберігання майна іншого виду такого ж роду (повітряний, морський, залізничний транспорт порівняно з автомобільним транспортом).

Слідчий вказує, що судно «Норд» не містить слідів кримінального правопорушення, а його збереження неможливе без зайвих труднощів, у зв’язку з чим необхідно передати його АРМА для здійснення заходів з управління ним».

11.5.2 Іноземний досвід управління арештованим транспортом

Продаж арештованих активів, котрі швидко втрачають свою економічну вартість, чи зберігання яких вимагає великих фінансових затрат — загальноєвропейська практика. До прикладу, у ЄС арештовані автомобілі продаються, оскільки презумовано, що вони швидко втрачають вартість; літаки та кораблі продаються, оскільки зберігати їх дорого порівняно з іншими транспортними засобами. Основна вимога, прописана до реалізації як у директивах ЄС, так і в нормах національного законодавства держав-членів ЄС, це збереження економічної вартості майна.

Так, у липні 2017 р. Франція конфіскувала та виставила на продаж майно Теодоро Нгема Обіанг Мангу, сина президента Екваторіальної Гвінеї, яке знаходилося в Парижі, зокрема 20-кімнатну квартиру вартістю приблизно 80 млн євро (91 млн доларів США) та автопарк розкішних автомобілів.

В Італії рухомі активи (гроші, колекції, предмети і тварини), зареєстровані рухомі активи (автомобілі, нематеріальні товари, такі як ліцензії) та фінансові активи (всі види акцій та фінансових товарів), зазвичай продаються, а надходження депонуються в Унікальний фонд правосуддя.

Найбільший аукціон серед тих, що будь-коли проводилися в Європі5/6, відбувся у Мілані 25–27 листопада 2016 р. RM Sotheby’s продав 817 лоти, з яких – 423 автомобілі, 150 мотоциклів, 60 яхт і катерів на підводних крилах, 117 велосипедів, сани для бобслею і сотні інших об’єктів, пов’язаних із автотранспортом та автоспортом на загальну суму 51,26 млн євро. Колекція Duemila Route (2000 Wheels) належала італійському магнату, власнику охоронних підприємств Луїджі Компіано та заарештована за несплату податків на суму 14 млн євро. П’ять аукціоністів проводили торги цілодобово.

Найбільшу увагу покупців привернула Ferrari 275 GTB/6C 1966 р., яку було продано за 3,416 млн євро, на другому місці – Maserati MC12, яку було продано за рекордну для цієї марки та моделі суму 3,024 млн євро, на третьому місці – Ferrari F40 за 1,0304 млн євро. До першої п’ятірки найдорожчих автомобілів аукціону увійшли також Porsche 959 1,008 млн євро та Ferrari Daytona 873 600 євро.

Загалом Італія зробила багато для просування в ЄС ініціативи повторного суспільного використання майна, отриманого злочинним шляхом, зокрема майна, вилученого в мафії. Деякі приклади ініціатив повторного суспільного використання в Італії, які демонструють їх користь:

 • будинки,виділені для використання сім’ям, які втратили житло у наслідок повені; садиби, призначені муніципалітетом для прихистку жінок;
 • будинки для розміщення біженців та безпритульних;
 • закріплення парусної яхти протягом більшої частини року за Університетом Тущі та адміністрацією порту для професійних навчальних курсів екіпажу та кока корабля, а влітку – оренди як круїзного човна.Як свідчить річний звіт за 2013 р. французького Агентства з розшуку активів (AGRASC)7 (ст. 13) до винесення рішень у справах було продано арештовані автомобілі преміум-класу (зокрема Bugatti, Ferrari, Maserati, Mercedes, Porsche, Rolls Royce, Bentley) за 2,8 млн євро. Зокрема 2013 р. у Франції на аукціоні Drouot8 продано 9 дорогих автомобілів, арештованих у сина президента Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіанга. Продаж зазначених автомобілів приніс більше 3 млн євро. Найбільшу суму вдалось отримати від продажу Bugatti Veyron 2010 р. випуску9.
 1. Gangster has £1.25m of bitcoin seized by police.
  URL: https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/bitcoin-latvian-gangster-taken- police-virginia-water-surrey-cannabis-factory-a8455626.html
  (last accessed 06.09.2018)
 2. Детальніше див. Розділ ІІІ цих Настанов
 3. Детальніше див. пункт 1.2., 2.4. Розділу І, підпункт 4.2.4. Розділу IV, підпункт 9.2.4. Розділу ІХ цих Настанов
 4. Детальніше див. Розділ IX цих Настанов
 5. RM Sotheby’s Milano Auction €51.26 Tops Million Record Sales. URL: http://gtspirit.com/2016/11/30/rm-sothebys-milano-auction-tops-e51-million- record-sales/ (last accessed 06.09.2018)
 6. This No-Reserve Auction Offered 434 Cars Seized From an Italian Criminal. URL: http://www.roadandtrack.com/car-culture/buying-maintenance/news/a31717/rms- auction-contains-434-seized-cars/ (last accessed 06.09.2018)
 7. Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisques. URL: http:// www.justice.gouv.fr/publication/rap_agrasc_2013_en.pdf (last accessed 06.09.2018)
 8. Tableaux modernes et contemporains, une trentaine de dessins de Derain.
  URL: http://www.drouot.com/?bpage=catalog.Ident&act=Vente&sid=null&id=9805&lng =en&type=flash&lang=1 (last accessed 06.09.2018)
 9. Luxury cars seized from Equatorial Guinea leader’s son raise £2.8 million.
  URL: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/ equatorialguinea/10168725/Luxury-cars-seized-from-Equatorial-Guinea-leaders-son- raise-2.8-million.html (last accessed 06.09.2018)
Інші теми
I
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМ МАЙНОМ В УКРАЇНІ ТА У СВІТІ
VI
ПІДСТАВИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ АКТИВІВ В УПРАВЛІННЯ АРМА
IX
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМИ АКТИВАМИ