VII. ПЕРЕДАЧА АКТИВІВ В УПРАВЛІННЯ АРМА

7.1 Ключові положення нормативних актів

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171–173 КПК України. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом 7 частини 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді чи суду надсилає копію цієї ухвали АРМА зі зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів АРМА.

Відповідно до підпункту 14 пункту 4 Положення про АРМА, АРМА відповідно до покладених на нього завдань здійснює заходи, пов’язані з фактичним прийняттям активів в управління за зверненням прокурора або слідчого за вказівкою прокурора, приймає від прокурора активи згідно з актами приймання-передачі, передає за договором управління активи управителеві в управління згідно з актами приймання-передачі.

7.2 Огляд процедури передачі активів в управління АРМА

7.2.1 Співвідношення підстави передачі активів в управління та дії з передачі активів в управління

Набрання законної сили ухвалою слідчого судді чи суду про передання активів в управління АРМА чи надання згоди власника активів на їх передання в управління АРМА (далі – Документ про підставу управління) приводять до виникнення в АРМА права управління арештованими активами. Натомість, виникнення такого права не тотожне прийому активу в управління АРМА.

Для того, щоб АРМА мало змогу реалізувати свої повноваження на здійснення заходів з управління активами, воно має отримати не лише юридичний титул, а й власне самі активи, тобто прийняти їх як такі, що дійсно існують.

Отже, набрання законної сили ухвали слідчого судді чи суду про передання активів в управління АРМА або надання згоди власника активів на їх передання в управління АРМА – юридичний факт, який призводить до виникнення в АРМА прав управління. Натомість, передача активу в управління є дією фактичного характеру, що забезпечує можливість здійснення тієї частини прав управління, для здійснення якої необхідне фактичне володіння арештованим майном.

7.2.2 Зміст і мета передачі активів в управління АРМА

Передача активів в управління АРМА є системою юридичних та організаційних заходів за участі прокурора чи особи, якій він надасть відповідну вказівку, з кола слідчих або детективів (далі — Сторона прокурора), та представника АРМА, що полягають у забезпеченні фіксування факту одержання АРМА певних активів, які дійсно наявні та відповідають певним ознакам, що зафіксовано у Документі про підставу управління.

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, саме на прокурора покладено обов’язок вжити невідкладних заходів щодо передачі активів АРМА. Крім того, участь прокурора чи уповноваженої ним особи у здійсненні невідкладних заходів щодо передачі активів АРМА є іншою процесуальною дією у розумінні пункту 4 частини 2 статті 36 КПК України. Це є підставою для іншого висновку про те, що на здійснення прокуро- ром відповідних процесуальних дій, поширюють свою дію гарантії кримінально-правового захисту у формі притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності на підставі статей 343, 345, 347 КК України.

Окрім того, вимога про складання між Стороною прокурора та АРМА певного акту приймання-передачі закріплена в підпункті 14 пункту 4 Положення про АРМА.

Фіксування в акті приймання-передачі стану активу має важливе значення у відносинах із законним власником у разі повернення активу за настання підстав для припинення управління, оскільки чинне законодавство України визначає відповідальною особою за повернення активу законному власнику не Сторону прокурора, а власне АРМА.

Крім того, фіксування стану активу на момент його передачі АРМА є орієнтиром, за допомогою якого можливо визначитися з тим, чи забезпечується збереження активу під час здійснення управління ним, а відтак може виникнути питання про скасування арешту з огляду на неефективність управління відповідним активом.
7.2.3 Перевірка відомостей про активи до передачі, реєстрація прав на активи за АРМА

Якщо арештовані активи, котрі мають бути передані в управління АРМА, підлягають реєстрації, уповноважена особа АРМА має перевірити актуальні відомості з відповідних реєстрів про стан відповідного майна як об’єкта цивільних прав перш ніж розпочати фактичні дії з приймання активів від Сторони прокурора.

Підтвердженням факту наявності активу як об’єкта цивільних прав є, зокрема, актуальна довідка щодо певного майна з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій, з бази даних МВС про реєстрацію транспортних засобів тощо.

Якщо під час такої перевірки буде виявлено факт припинення існування активу як об’єкта цивільних прав, уповноважена особа АРМА негайно інформує про це Сторону прокурора та вживає передбачених чинним законодавством України заходів, спрямованих на відновлення існування активу як об’єкта цивільних прав.

Якщо уповноваженою особою АРМА виявлено факти того, що припинення існування активу як об’єкта цивільних прав є наслідком вчинення певними особами юридичних дій по відношенню до цього активу (наприклад, об’єднання активу з іншим майном, унаслідок чого актив припинив своє існування як об’єкт цивільних прав), АРМА виконує дії, спрямовані на поновлення існування активу (наприклад, подання позовів про застосування наслідків нікчемності правочинів, визнання певних дій незаконними, оскарження дій певних осіб відносно активів тощо).

У будь-якому разі, якщо уповноваженою особою АРМА виявлено факт припинення існування активу як об’єкта цивільних прав, ним не вчи- няється жодних дій, спрямованих на фактичне приймання активу від Сторони прокурора.
Водночас, слід відрізняти припинення існування активу як об’єкта цивільних прав від зміни особи, якій актив належить на відповідному праві. Зміна особи, якій належить певне цивільне право на конкретні активи, не приводить до припинення управління такими активами. У разі виявлення такого факту уповноважена особа АРМА має перевірити факт арешту на відповідний актив, звернувшись до Сторони прокурора із відповідним письмовим запитом. Якщо у відповідному реєстрі зафіксовано арешт стосовно конкретних активів на момент вчинення дій з фактичної передачі активів АРМА для здійснення заходів з управління ними, такий факт є достатньою підставою для здійснення цієї процесуальної дії у повному обсязі.

7.2.4 Заходи Сторони прокурора щодо передачі активів АРМА

Згідно з визначенням управління, що міститься у статті 1 Спеціального закону, це діяльність, серед іншого, щодо володіння арештованими активами, а відтак процесуальна діяльність Сторони прокурора на стадії здійснення невідкладних заходів щодо їх передачі АРМА, яка має бути спрямована на забезпечення не лише наділення АРМА правомочністю володіння арештованими активами, а й фактичною можливістю ними володіти (насамперед якщо йдеться про речі).

До кола невідкладних заходів Сторони прокурора щодо передачі активів АРМА належать:
1) встановлення чіткої інформаційної та організаційної взаємодії між Стороною прокурора та АРМА з метою визначення чітких алгоритмів вчинення фактичних дій щодо передачі активів АРМА (встановлення кола осіб, які братимуть безпосередню участь у передачі активів, обмін контактами, узгодження дат);

2) якщо для арештованого активу прокурор має забезпечити передачу АРМА речових доказів, по відношенню до таких активів мають бути вчинені всі необхідні кримінально-процесуальні дії, яких вимагають приписи відповідних нормативно-правових актів1/2;

3) забезпечення внесення до відповідних державних реєстрів (Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Державний реєстр обтяжень рухомого майна тощо) записів про накладення арешту на відповідне майно з метою інформування про цей факт;

4) у разі надходження відповідного запиту від АРМА прокурор має забезпечити надання АРМА наявної у матеріалах досудового розслідування інформації про активи (з урахуванням таємниці досудового розслідування);

5) якщо як активи АРМА мають бути передані об’єкти нерухомості, то прокурор має забезпечити звільнення відповідних приміщень від осіб, які можуть їх займати, оскільки з моменту набуття чинності Документом про підставу управління права володіння та користування таким майном переходять АРМА;

6) оскільки до моменту передачі активів АРМА Стороною прокурора вони перебувають у режимі речей, що зберігаються, то відповідно до приписів статті 123 КПК України Сторона прокурора має забезпечити відповідні витрати на їх зберігання у встановленому законодавством порядку.

7.2.5 Повноваження осіб на підписання акту прийому-передачі активів в управління АРМА

Важливе значення має перевірка повноважень особи, котра як Сторона прокурора має підписати відповідний акт приймання-передачі активів, оскільки в подальшому може виникнути питання щодо правомірності дій цієї особи в процесі передачі активів до АРМА.

Насамперед, доказом наявності в осіб на Стороні прокурора повноважень на вчинення зазначеної процесуальної дії може бути постанова щодо призначення прокурора чи групи прокурорів у рамках кримінального провадження, оформлена відповідно до вимог частини 3 статті 110 КПК України, належним чином завірену копію якої має витребувати уповноважена особа АРМА перед початком фактичної передачі активів.

Водночас, зазначена постанова може бути подана до АРМА разом із зверненням прокурора та Документами про підставу управління. Тоді як прокурор, зазначений у постанові, з часом може втратити повноваження здійснювати контроль за відповідним кримінальним провадженням, а відтак саме на момент фактичної передачі активів уповноважена особа АРМА має перевірити повноваження прокурора на підписання акту приймання-передачі активів.

Проте складення постанови, якою визначають прокурора у кримінальному провадженні, не обов’язкове (окрім випадків, передбачених частиною 1 статті 37 КПК України), а тому її може не бути у прокурора на момент фактичної передачі активів АРМА. У такому разі доказом наявності в прокурора повноважень на вчинення такої кримінально-правової дії є актуальний на дату фактичної передачі активів Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань 53, у якому зазначено про3 прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Якщо з певних причин прокурор не має можливості взяти участь у здійсненні фактичної передачі активів, у такому разі ці дії має право вчинити слідчий або детектив за умови, що уповноваженим на процесуальне керівництво прокурором прийняте відповідне доручення, яке оформлене згідно з вимогами частини 3 статті 110 КПК України.

Зазначені документи, що підтверджують повноваження особи на Стороні прокурора, мають бути отримані уповноваженою особою АРМА завчасно та перевірені на відповідність вимогам КПК України.

Уповноважена особа АРМА не розпочинає фактичного прийняття ак- тивів від Сторони прокурора доти, доки не буде надано документів, котрі підтверджують повноваження відповідної особи на вчинення цієї процесуальної дії.

7.2.6 Учасники прийому-передачі активів в управління АРМА

Під час здійснення заходів з фактичної передачі активів АРМА мають право бути присутніми лише особи, які представляють Сторону прокурора, уповноважені особи АРМА, а також особи, які здійснюють охорону громадського порядку під час вчинення таких дій чи забезпечують їх особисту безпеку на підставах, передбачених законами України (пункт 4 частини 1 статті 4 та частина 4 статті 6 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро», пункт 1, 4, 27 частини 1 статті 23, Закону України «Про Національну поліцію», пункт 7 частини 1 статті 16 Закону України «Про прокуратуру», пункт 7 частини 1 статті 4, пункт 11 частини 1 статті 6, пункт 3 і 10 частини 1 статті 7 та частина 2 статті 18 Закону України «Про Державне бюро розслідувань»).

Права брати участь у здійсненні заходів щодо фактичної передачі активів уповноваженим особам АРМА позбавлені законні власники таких активів, а також їх представники та інші сторонні особи. Оскільки, по-перше, законний власник у через факт арешту його майна та подальшої його передачі АРМА для здійснення заходів з управління тимчасово обмежений у праві володіти та користуватися відповідним майном та, по-друге, вчинення фактичних дій з передачі активів АРМА для здійснення заходів з управління ними може супроводжуватися використанням відомостей досудового розслідування.

Якщо сторонні особи перешкоджають вчиненню фактичних дій з передачі активів АРМА, то Сторона прокурора та/або уповноважені особи АРМА мають вжити невідкладних заходів, спрямованих на припинення такими особами протиправних дій, зокрема викликати представників Національної поліції для реагування у визначеному законами України порядку. Сторона прокурора та особи, залучені нею для гарантування її особистої безпеки, також мають вчинити усі дозволені законами України дії з метою досягнення цієї процесуальної дії, а саме фактичної передачі активів для здійснення заходів з управління АРМА.

7.2.7 Проникнення до житла чи іншого приміщення під час передачі активів в управління АРМА

Фактична передача активів АРМА може вимагати від Сторони прокурора та уповноважених осіб АРМА проникнення до житла чи іншого приміщення з метою з’ясування їх дійсного технічного стану. Водночас, у зазначених приміщеннях можуть перебувати фізичні особи та/або належне їм майно, на яке не накладено арешт. У такому разі правовою підставою для проникнення Сторони прокурора разом з уповноваженими особами АРМА під час фактичної передачі активів є Документ про підставу управління, який водночас, зокрема й у випадку з ухвалою слідчого судді чи суду, є рішенням суду про виселення осіб, які незаконно займають ці приміщення.

Усунення силами Сторони прокурора та АРМА фактичної можливості використання сторонніми особами нежитлових приміщень як житла не є примусовим позбавленням житла в розумінні норми частини 3 статті 47 Конституції України. Остання передбачає, що ніхто не може бути примусово саме позбавлений житла не інакше, як на підставі закону за рішенням суду. Натомість у цьому випадку припинення права власності чи іншого речового права на житло не відбувається. Насправді відбу- вається лише тимчасове обмеження особи у здійсненні належного їй речового права стосовно конкретного житла.

7.2.8 Спосіб фіксування факту передачі активів від Сторони прокурора до АРМА

Спосіб фіксування факту передачі активів від Сторони прокурора до АРМА залежить від того, які власне активи передаються.

Якщо мова йдеться про активи, відмінні від речей (безготівкові грошові кошти, бездокументарні цінні папери, частки в статутному капіталі або паї, майнові права, корпоративні права тощо), то власне отримання АРМА звернення прокурора із відповідним Документом про підставу управління і є тим моментом, з якого слід вважати АРМА таким, що прийняло активи від Сторони прокурора.

Проте коли переданим АРМА активом являються речі, фіксування цього факту здійснюється за допомогою складання та підписання відповідного письмового акту приймання-передачі, в якому мають міститися відомості про осіб, які своїми підписами підтверджують передачу активів, Документ про підставу управління, детальні відомості про активи, стан активу на момент його передачі тощо.

7.3 Судова практика застосування положень законодавства щодо передачі активів в управління АРМА

Важливість відповідального ставлення до складення акту приймання-передачі у частині фіксування технічного стану певних активів підтверджується судовою практикою.

Наприклад, слідчий суддя, мотивуючи своє рішення про скасування арешту на активи, що були передані АРМА, вказав на те, що:
«Згідно з наданими актами приймання-передавання об’єкта нерухомого майна, під час передачі об’єкта його візуальний огляд не проводився, Сторонами не перевірявся його технічний стан на наявність прихованих дефектів» [Ухвала Київського районного суду м. Харкова від 25.06.2018 у справі No 640/9987/18].

  1. Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду. Наказ від 27.08.2010 No 51/401/649/471/23/125. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0051900-10 (дата звернення 06.09.2018)
  2. Порядок передачі на зберігання тимчасово вилучених під час кримінального про- вадження документів, які посвідчують користування спеціальним правом: постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 No 1104. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1104-2012-п#n94 (дата звернення 06.09.2018)
  3. Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань:наказ Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 No 139.URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16 (last accessed 06.09.2018)
Інші теми
I
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМ МАЙНОМ В УКРАЇНІ ТА У СВІТІ
VI
ПІДСТАВИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ АКТИВІВ В УПРАВЛІННЯ АРМА
IX
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ АРЕШТОВАНИМИ АКТИВАМИ